ساخت انواع وسایل مورد نیاز جهت لاندری و تجهیز کامل آن از جمله :

 • انواع همپر
 • ترالی البسه تمیز و کثیف
 • رگال لباسی
 • میز
 • قفسه بندی

و … که افتخار همکاری با بیمارستان های

 • پیوند اعضاء
 • کوثر
 • سوانح سوختگی
 • امیرالمونین
 • شهید فقیهی
 • آنکولوژی امیر
 • قلب الزهرا

و … را داشته است.

تماس بگیرید