ساخت انواع تجهیزات استیل حفاظت فردی در برابر اشعه از جمله

  • کابینت های سربی
  • تجهیزات استیل سربی مانند هودهای پزشکی ، هسته ای ، چمبرهای سربی

و سایر تجهیزات مورد نیاز استیل بخش های پزشکی هسته ای ، که افتخار همکاری با بیمارستان کوثر را داشته است.

 

تماس بگیرید