ساخت انواع سینک ها از قبیل :

 • سینک اسکراب
 • سینک های تک لنگه ، دو لنگه
 • سینک های شست و شوی چند مرحله ای ابزار

که در این راستا افتخار همکاری با بیمارستان های :

 • پیوند اعضاء (جهت کلیه ی اتاق های عمل و بخش CSR)
 • آنکولوژی امیر
 • شهید رجایی
 • قلب الزهرا
 • کلینیک دندانپزشکی شهید رضایی
 • اردیبهشت
 • شهید بهشتی
 • مسلمین

را داشته است.

تماس بگیرید