طراحی و تجهیز کامل وسایل استیل مورد نیاز جهت بخش CSR بیمارستان ها از جمله میز تمام استیل ، ترالی تمام استیل ، قفسه بندی تمام استیل با درب های پلکسی و استیل.

همچنین پارتیشن بندی محیط CSR که در این راستا افتخار :

  • تجهیز کامل CSR بیمارستان پیوند اعضا
  • تجهیز مجدد بیمارستان کوثر اعم از پارتیشن بندی ، قفسه بندی و …
  • تجهیز مجدد بیمارستان قلب الزهرا
  • بیمارستان سوانح سوختگی امیرالمونین

و … را داشته است.

تماس بگیرید